Qstyle. Świat luksusowych artykułów skórzanych i skóropodobnych.
plen
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług Qstyle.pl

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy QStyle.pl, działający pod adresem http://www.Qstyle.pl prowadzony jest przez Firmę Handlową „KASIA” Anna Grudzińska, 82-300 Elbląg, ul. Legionów 33, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 5781479051, REGON 170321235.

 2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem: http://www.Qstyle.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Kodeks cywilny- ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień,

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

Wady fizyczne - W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu Umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,

e) w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep lub osobę trzecią, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sklepu.

Wady prawne - Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

ROZDZIAŁ II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie qstyle.pl

 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.qstyle.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową: http://qstyle.pl/rejestracja.html i wypełnić formularz, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.

 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

 1. wyboru zamawianych towarów lub usług,

 2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (adresy mogą się różnić),

 3. wyboru sposobu płatności.

 1. Każde zamówienie przesłane do Sklepu jest potwierdzane telefonicznie lub przez e-mail.

 2. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

 4. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IX Zwrot należności Klientom.

 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

ROZDZIAŁ III. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą formularza kontaktu lub telefonicznie.

ROZDZIAŁ IV. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 1. podawane są w złotych polskich,

 2. zawierają podatek VAT,

 3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

 4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 5. Zamówienie przedpłacone na konto o wartości przewyższającej 1.000,00 zł wysyłane jest do Klienta na koszt Sklepu.

ROZDZIAŁ V. Czas realizacji zamówienia.

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia.

 2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem:

  1. Poczty Polskiej,

  2. firmy kurierskiej,

  3. Paczkomatów InPost.

 3. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 4. Koszty dostawy towarów przekraczających 20 kg ustalany jest indywidualnie w zależności od ciężaru przesyłki, sposobu i miejsca dostawy.

ROZDZIAŁ VI. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  1. płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

  2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

 2. Do przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta Sklep wystawia fakturę VAT. Konieczne jest wówczas przesłanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru przez klienta przechodzi na kupującego w momencie wydania mu rzeczy. Za ryzyko utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu wydania go Klientowi odpowiada Sklep.

ROZDZIAŁ VII. Reklamacje.

 1. Towary są objęte 12 miesięczną gwarancją handlową (sprzedawcy). Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (sprzedawcy) oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikały z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili, lub z tytułu rękojmi za wady prawne. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikały z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili lub z tytułu rękojmi za wady prawne są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 3. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikały z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwil, lub z tytułu rękojmi za wady prawne, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru

 4. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

 5. W takim przypadku Klient powinien dostarczyć towar lub odesłać go przesyłką pocztową ekonomiczną na adres:

Firma Handlowa KASIA Anna Grudzińska,

82-300 Elbląg,

ul. Legionów 33

 1. W przypadku wad fizycznych produktu Klient może złożyć Oświadczenie o żądaniu wymiany towaru na nowy lub obniżeniu ceny produktu.

 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie zgodnie z oświadczeniem Klienta wymieniony, naprawiony lub cena produktu ulegnie obniżeniu Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IX Zwrot należności Klientom.

 3. W przypadku nieustosunkowania się do żądania klienta w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta o wymianę, naprawę lub obniżenie ceny towaru do żądanej kwoty zostało uznane przez Sklep.

 4. Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy Sprzedaży.

 5. W przypadku gdy towar był już raz reklamowany, lub gdy Sklep nie dopełnił obowiązku jego naprawy lub wymiany na nowy, Klient może domagać się obniżenia ceny lub zażądać odstąpienia od umowy. Klient nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

ROZDZIAŁ VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem sytuacji w których Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep zgodził się ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą Formularza: http://qstyle.pl/formularz-zwrotu-towaru-pm-27.html lub w sposób jednoznaczny przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sklepu: sklep@Qstyle.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 2. Link do Formularza odstąpienia od umowy znajduje się tu: http://qstyle.pl/formularz-zwrotu-towaru-pm-27.html

 3. Sklep wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.

 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep niezwłocznie prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

 6. Zwracane towary muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

 7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

ROZDZIAŁ IX. Zwrot należności Klientom.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata). Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie http://qstyle.pl/kontakt-f-1.html Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

ROZDZIAŁ X. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Qstyle.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

ROZDZIAŁ XI. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą Handlową KASIA Anna Grudzińska.

 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Qstyle.pl.

 5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000 r., poz. 271 z późn. zm.).

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 9. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku stosuje się regulamin obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 roku

 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Qstyle.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu